Regulamin


REGULAMIN KONKURSU W RAMACH KAMPANII "RODZINNA AKCJA – ZDROWA RYWALIZACJA” – CZ. II AKTYWNIE PO ZDROWIE
(zwany dalej „Regulaminem”)
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Rodzinna Akcja – Zdrowa Rywalizacja" – cz. II Aktywnie po zdrowie, zwanego dalej „Konkursem”, jest: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie (00-791), ul. Chocimska 24, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069210, NIP: 5250008732, REGON: 000288461 , zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii "RODZINNA AKCJA – ZDROWA RYWALIZACJA” – CZ. II AKTYWNIE PO ZDROWIE, której celem jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych i zachęcanie do aktywności fizycznej wszystkich członków rodziny. Szczegółowy opis założeń kampanii "RODZINNA AKCJA – ZDROWA RYWALIZACJA” – CZ. II AKTYWNIE PO ZDROWIE dostępny jest na stronie internetowej rodzinnaakcja.pzh.gov.pl.

3. Konkurs adresowany jest w szczególności do rodzin z dziećmi.

4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca dziecko/dzieci, z którym/którymi zamieszkuje na stałe i tworzy wspólne gospodarstwo domowe która dokona zgłoszenia udziału w Konkursie online za pośrednictwem strony internetowej rodzinnaakcja.pzh.gov.pl do końca trwania Konkursu, dalej „Uczestnik”.

5. Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji do udziału w Konkursie.

6. Uczestnik w ramach Konkursu działa w imieniu swoim oraz pozostałych członków rodziny. Poprzez rodzinę dla potrzeb organizacji Konkursu rozumie się osoby spokrewnione oraz niespokrewnione zamieszkująca na stałe i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, dalej dla potrzeb Konkursu zwanej „rodziną”.

7. Dokonując rejestracji do udziału w Konkursie Uczestnik, za pomocą aktywnego pola wyboru w formularzu rejestracyjnym składa stosowne oświadczenie według wzoru zamieszczonego w formularzu w zakresie:

  7.1. akceptacji postanowień Regulaminu,

  7.2. zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:

          a) Na podstawie art.6 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27.04.2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia, nazwiska, numeru kontaktowego telefonu oraz wizerunku) oraz Dziecka (w zakresie: imienia, nazwiska oraz wizerunku) przez NIZP-PZH w celu organizacji i promocji „Rodzinna Akcja, Zdrowa Rywalizacja – Aktywnie po zdrowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podczas  rejestracji system wymaga od Uczestnika podania:

          a) nazwy rodziny  (może to być nazwisko, ale może to być wymyślona nazwa) - ta informacja będzie  widoczna na stronie Konkursu dla wszystkich Uczestników,

          b) Danych adresowych tj. adres zamieszkania Uczestnika (województwo, miejscowość, ulica numer domu/ mieszkania) – ta informacja pozostaje do wyłącznej wiadomości Organizatora i nie jest widoczna dla pozostałych Uczestników Konkursu,

          c) Adresu poczty elektronicznej e-mail Uczestnika ta informacja pozostaje do wyłącznej wiadomości Organizatora i nie jest widoczna dla pozostałych Uczestników Konkursu.

9. Podanie przez Uczestnika informacji, o których mowa w pkt. 8 jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i udziału w Konkursie.

10. Zakładając konto Uczestnika, podany przez Uczestnika adres e-mail służy jako login. Ponadto Uczestnik powinien określić hasło, za pomocą którego może logować się na indywidulany profil Uczestnika Konkursu. Aktywacja Konta następuje poprzez potwierdzenie adresu e-mail podanego przez Uczestnika, które to potwierdzenie następuje poprzez wejście na link aktywacyjny wysłany na ten adres.

11. Z udziału w Konkursie wykluczeni są:

          a) Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

          b) Współpracownicy Organizatora (osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi, zlecenia, dzieła na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym) oraz członkowie ich najbliższych rodzin tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

          c) Laureaci oraz Uczestnicy, którzy otrzymali jakiekolwiek nagrody w edycjach Konkursu organizowanych w latach poprzednich.

12. Regulamin Konkursu udostępniony jest na stronie internetowej rodzinnaakcja.pzh.gov.pl.
 

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Konkurs trwa w okresie pomiędzy 19 października, a 13 grudnia 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia okresu trwania Konkursu.

2. Konkurs obejmuje 8 (osiem) tygodni wyzwań. W każdym tygodniu pojawiają się 2 (dwa) główne zadania – wyzwania, które są zalecanymi czynnościami do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zdrowego stylu życia.  W trakcie trwania Konkurs Uczestnik może wziąć udział łącznie w 16 (szesnastu) wyzwaniach głównych- podstawowych (8 wyzwań żywieniowych i 8 wyzwań sportowych). Dodatkowo w czasie trwania Konkursu pojawią się 2 (dwa) zadania specjalne.

3. Każdy z zarejestrowanych Uczestników po z zalogowaniu w profil Uczestnika zyskuje dostęp do:

          a) treści bieżącego wyzwania i jego statusu,

          b) statusu wyzwań w ujęciu historycznym,

          c) materiałów edukacyjnych – niezależnie od statusu wykonania poprzednich zadań.

4. Każdy z zalogowanych Uczestników (po zalogowaniu na indywidualny profil Uczestnika) ma dostęp do treści zadań – wyzwań, mechanizmu odznaczania realizacji zadań (wybierając przycisk „Zrealizowane”) oraz możliwości nadesłania wykonanego zadania w postaci zdjęcia lub nagrania wideo (wybierając przycisk „Dodaj załącznik” w momencie zrealizowania zadania) oraz wszelkich materiałów edukacyjnych (filmy, animacje, infografiki, artykuły, przepisy), które pozwalają prawidłowo wykonać zadania – wyzwania.

5. Wszystkie wyzwania są nieobowiązkowe – każdy Uczestnik sam decyduje, które zadanie wykona (wybierając przycisk „Zrealizowane”).

6. Za udokumentowanie wykonania zadania, polegające na:

          a) wykorzystaniu (obejrzeniu) materiałów edukacyjnych stworzonych do określonego zadania,

          b) odnotowanie deklaracji wykonania zadania na profilu Użytkownika przy realizowanym zadaniu,

          c) nadesłanie efektu wykonania zadania w postaci jego zdjęcia/skanu lub nagrania wideo jako Załącznika (wybierając przycisk „Dodaj Załącznik”),

          d) oraz zmianie statusu zadania na “Zrealizowane” na profilu Uczestnika

Uczestnik otrzymuje punkty zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 9 – 15.

7. Na wykonanie poszczególnych wyzwań Uczestnik ma czas do końca trwania każdego tygodnia, tj. 7. dnia – do godz. 24.00 w niedzielę. Oznacza to, że Uczestnik ma czas na oznaczenie wyzwań jako zrealizowane tylko w czasie tygodnia, którego one dotyczą, tj. do godz.  24.00 w niedzielę każdego tygodnia Konkursu. Zadania podstawowe żywieniowe są przewidziane na 1. dzień każdego tygodniowego odcinka Konkursu, tj. poniedziałek od godziny 00:01. Zadania podstawowe sportowe są przewidziane na 3. dzień każdego tygodniowego odcinka Konkursu, tj. środa od godziny 00:01.

8. W czasie trwania Konkursu przewidziane są dwa zadania specjalne zapewniające dodatkowe punkty w Konkursie. Polegają one na wykonaniu i wysłaniu do Organizatora pracy o charakterze twórczym/kreatywnym na zadany temat. Zadania specjalne są przewidziane na wybrane przez Organizatora dwa weekendy Konkursu, każdorazowo na sobotę i niedzielę – tj. 6. i 7. dzień tygodniowego odcinka Konkursu.  Czas na wykonanie zadania specjalnego liczony jest od momentu jego udostępnienia tj. od soboty tj. 6. dnia tygodnia od godz. 00.01 do niedzieli tj. 7. dnia tygodnia do godz. 24.00. Prace oceniane są przez Komisję z uwzględnieniem w szczególności stopnia ich kreatywności, oryginalności oraz zgodności z ideą Konkursu.

9. Za zrealizowanie jednego wyzwania – zadania podstawowego (żywieniowego lub sportowego) oraz wysłanie potwierdzenia wykonania zadania Uczestnik otrzymuje od 1 do 5 punktów.

10. Punkty są przyznawane przez Komisję powołaną przez Organizatora.  Ocena następuje z uwzględnieniem w szczególności stopnia kreatywności prac, oryginalności oraz zgodności z ideą Konkursu.

11. Za zrealizowanie dwóch zadań podstawowych (żywieniowego i sportowego) Uczestnik może otrzymać w jednym tygodniu maksymalnie łącznie 10 punktów. Za czynności dodatkowe: np. przeczytanie artykułu, obejrzenie infografiki, obejrzenie filmu, obejrzenie animacji (potwierdzone przyciskiem “Zrealizowane”) Uczestnik otrzymuje po 1 (jednym) punkcie za każdą z wyżej wymienionych czynności.

12. Za wykonanie zadania specjalnego Uczestnik otrzymuje od 1 do 5 punktów. Punkty są przyznawane przez Komisję powołaną przez Organizatora. Ocena następuje z uwzględnieniem w szczególności stopnia kreatywności prac, oryginalności oraz zgodności z ideą Konkursu.

13. Komisja ocenia nadesłane prace w terminie 7 dni od zakończenia danego zadania.

14. Punkty są zliczane w momencie zmiany statusu zadania na “Zrealizowane” na profilu Uczestnika.

15. Punkty uzyskane za realizację poszczególnych zadań sumują się a uzyskana przez Uczestnika punktacja widoczna jest na stronie internetowej Konkursu.
 

III. NAGRODY

1. Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi.

2. Wyłanianie zwycięzców – laureatów nagród odbywa się według następujących zasad:

  2.1. W każdym tygodniu zostaną przyznane dwie nagrody tygodniowe - dla odób, które najlepiej wykonają oba tygodniowe wyzwania - zarówno żywieniowe, jak i sportowe. W całym konkursie zostanie przyznanych 16 nagród tygodniowych. Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych wynosi do 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

  2.2. W trakcie trwania Konkursu zostaną przyznane dwie nagrody rzeczowe za wykonanie zadań specjalnych - po jednej za każde zadanie specjalne. Łączna wartość nagród specjalnych wynosi do 1000 zł (tysiąc złotych) . 

  2.3. Niezależnie od nagród opisanych w pkt. 1) i 2) w Konkursie przyznane zostaną 3 (trzy) nagrody główne dla Uczestników, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę uzyskanych punktów (łączna suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań podstawowych, czynności dodatkowych oraz zadań specjalnych)

  2.4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie Laureatów, którzy otrzymają  nagrody główne  1., 2. i 3. stopnia nastąpi w terminie dwóch tygodni od zakończenia Konkursu.  Łączna wartość nagród głównych wynosi do 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

  2.5. Nagrody główne stanowią:

          a) Nagroda 3. stopnia:  Uczestnik, który zdobędzie trzecią w kolejności największą liczbę zebranych punktów (suma punktów za wykonane zadania podstawowe, czynności dodatkowe oraz zadania specjalne) otrzyma nagrodę rzeczową w postaci drobnego sprzętu sportowego dla rodziny o szacunkowej wartości do 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

          b) Nagroda 2. stopnia: Uczestnik, który zdobędzie drugą w kolejności największą liczbę  zebranych punktów (suma punktów za wykonane zadania podstawowe, czynności dodatkowe oraz zadania specjalne) otrzyma nagrodę rzeczową w postaci sprzętu sportowego o szacunkowej wartości do 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

          c) Nagroda 1. stopnia: Uczestnik, który zdobędzie w Konkursie największą liczbę zebranych punktów (suma punktów za wykonane zadania podstawowe, czynności dodatkowe oraz zadania specjalne) otrzyma nagrodę rzeczową  w postaci 3 (trzech)  rowerów. o łącznej wartości do 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

  2.6. W przypadku uzyskania przez Uczestników równej liczby punktów o przyznaniu nagród głównych decyduje Komisja.

  2.7. Organizator przekazuje nagrody, zgodnie z postanowieniami w punkcie IV Regulaminu, po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego.
 

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody, w zależności od preferencji Laureata, Laureat może odebrać samodzielnie z siedziby Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przy ulicy Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa albo zostaną do niego wysłane za pośrednictwem kuriera w dowolne miejsce na terenie Polski wskazane przez Laureata.

2. Za dostarczenie nagród odpowiedzialny jest Organizator.

3. Po wyłonieniu Laureatów Organizator w terminie 3 dni skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Laureatami Konkursu w celu ustalenia preferowanego sposobu jej odbioru oraz (w przypadku ustalenia przekazania nagrody kurierem) wskazania adresu dostarczenia nagrody. Laureat jest zobowiązany do pokwitowania przyjęcia nagrody.

4. W razie nieodebrania przez Laureata przyznanej mu nagrody, Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu nagrody Uczestnikowi, który otrzymał w kolejności najwyższą liczbę punktów.

5. Laureat nie ma możliwości zamiany nagrody na nagrodę pieniężną.
 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z działalnością dostawców telefonii komórkowych lub dostawców usług internetowych, z których korzystają Uczestnicy.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z telefonów komórkowych lub Internetu. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu dotyczącymi rejestracji Uczestnika.
 

VI. LICENCJA

1. Uczestnik, który w związku z Konkursem przekazał Organizatorowi jakiekolwiek utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności materiały fotograficzne lub audiowizualne dokumentujące wykonanie poszczególnych wyzwań – zadań tygodniowych, dalej zwane „Utworami” z chwilą przekazania tych materiałów – oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów oraz, że prawa te nie są obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich.

2. Z chwilą przesłania Utworów Organizatorowi Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworami, jego modyfikacjami, opracowaniami i aktualizacjami w całości lub we fragmentach, samoistnie oraz w ramach utworów lub utworów audiowizualnych, bez nakładania na Organizatora konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat, w tym opłat licencyjnych i opłat za przedłużenie licencji, ani też jakichkolwiek kosztów, z prawem do udzielenia dalszych upoważnień i licencji, na następujących polach eksploatacji:

          a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworów; 

          b) wprowadzania do sieci komputerowej, w tym sieci Internet i Intranet;

          c) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką zapisu cyfrowego, światłoczułego, magnetycznego, wszelkimi technikami drukarskimi i graficznymi oraz technikami reprograficznymi  jak i wszelkimi innymi,

          d) rozpowszechnianie poszczególnych utworów w części lub w całości, publiczne wykonywanie, wystawianie (w tym wystawianie na publiczną prezentację – na ekranie – w szczególności podczas seminariów i konferencji), wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu przez siebie wybranym (webcasting, simulcasting, payTV, itp.) lub w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (video-on-demand, itp.), w szczególności udostępnianie w sieci Internet lub do pobrania przez urządzenia mobilne (np. telefony komórkowe, konsole i inne przenośne terminale multimedialne),

          e) rozpowszechniania i korzystania przez nielimitowaną liczbę użytkowników jednocześnie oraz dysponowania, w tym użyczania, najmowania, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania – nośników zawierających utwory, albo kopii tych utworów, 

          f) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

          g) dokonywania wszelkich zmian lub opracowań przez Organizatora, uaktualnienia, opracowanie poprzez dodanie różnych elementów, tłumaczenia na wszystkie języki świata, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; 

          h) łączenie z innymi utworami - użycie w produkcji poszczególnych dzieł, w tym w działalności Organizatora i w innych produkcjach – niezależnie od ich treści i formy,

          i) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono poszczególne utwory - wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, najem, użyczenie lub wymianę nośników, na których utrwalono poszczególne utwory lub zapisu cyfrowego tych utworów,

          j) modyfikowanie i opracowywanie – rozporządzanie i korzystanie w postaci zarówno oryginalnej, jak i dowolnych modyfikacji lub opracowań, w tym także rozporządzanie i korzystanie z poszczególnych fragmentów utworów w oryginale lub z dowolnymi modyfikacjami, wykorzystanie fragmentów utworów w działalności Organizatora oraz rozporządzanie i korzystanie z wersji obcojęzycznych – w nieograniczonej liczbie i wielkości nakładów bez konieczności zapłaty Uczestnikowi dodatkowego wynagrodzenia,

           k) zamieszczanie oznaczeń linkujących (odnośników, odsyłaczy do profili autora w mediach społecznościowych lub do oznaczeń Konkursu). 

3. Licencja udzielona przez Uczestnika obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami utworów i aktualizacjami wykonanymi przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora, bez konieczności uzyskiwania zgody Uczestnika.

4. Licencja, o której mowa w ust. 1- 3 udzielana przez Uczestnika, bezwarunkowo, z chwilą przesłania utworu.
 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;

2. z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa może Pani/Pan skontaktować się poprzez kontakt mailowy – iod@pzh.gov.pl,.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. obowiązek archiwizacji dokumentacji medycznej wynikający  z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz celów monitoringu, kontroli i ewaluacji realizowanego zadania przez Ministra Zdrowia.   

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa w tym Ministerstwo Zdrowia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Programu oraz prowadzenia analizy jego efektywności,  a także zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu udziału w zadaniu w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w tym Programie.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa;

2. z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@mz.gov.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz celów monitoringu, kontroli i ewaluacji realizowanego zadania;

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy wynikające z przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Programu oraz prowadzenia analizy jego efektywności oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym w szczególności  opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internetowe, są ponoszone przez Uczestnika we własnym zakresie .

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator informuje Uczestników poprzez przesłanie informacji na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres e-mail.

5. W razie zmiany Regulaminu, Uczestnik dokonuje akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu przy okazji pierwszego – po zmianie Regulaminu – logowania się na profil Uczestnika. Akceptacja zostanie dokonana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola po zalogowaniu się na profil Uczestnika.

6. Brak akceptacji zmian Regulaminu przy okazji pierwszego – po zmianie Regulaminu – logowania się Uczestnika, skutkuje automatycznym wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

7. W razie sporów powstałych w związku z organizacją Konkursu instancją odwoławczą od decyzji Komisji jest Dyrektor Organizatora.